کاندید اکادمیسین دکتر اسدالله حبیب

تهران میزبان سومین کنگرۀ جهانی عرس بیدل

(5و6نوامبر2008)

متن فشردۀ سخنرانی   داکتراسدالله حبیب    در سومین کنگرۀ بین الملی عرس بیدل

  نجيب بريد

 پرسش و پاسخ با داکتراسدالله حبیب در باره :
بیدل وبیدلشناسی وعرفان بیدل

 کلیک کنید

يازدهم سپتامبر .. نوشته دکتر اسدالله حبیب

ارمغانی ازکوهستان بيرات
      ( سيری درطورمعرفت بیدل)        

سایۀ حکیم سنائی غزنوی
برنگرش ونگارش مولانا جلال الدین محمد بلخی

سبک هندی درشعرفارسی
(ازصائب تا بيدل)

جایگاه «  نکات » (درکليات بيدل گفته ها ،یافته ها وپشنهادها)

کاندید اکادمیسین داکتر اسدالله حبیب درکنگره بین المللی عرس بیدل منعقده تهران

 مکثی بر کنگره بین المللی بیدل و گفتگو اختصاصی در این باره  

    کنگره بیدل دهلوی

شعر از دکتر اسدالله حبیب

دکلمه از قامت

لطفآ بالای تصویر کلیک کنید و بیبینید

شعر از دوکتور اسدالله حبیب

صدا از عطازی قامت

شعر از دوکتور اسدالله حبیب

خوانش از عطازی قامت

کلیک کنید و بشنوید

   زورق طلایی در آ ب های گرم فرهنگ وادب زبان دری

    فرهنگ وادب را بستایش گرفتن  واز دانشمندان قدر دانی کردن کاریست بس پسندیده وارزشمند

•         آسمان هنوز روشن بود وباد ملایم بهاری  از میان پنجره های سالون زیبای که بمنظور قدر دانی از کار های نستوهانه ودست آورد های  های دانشی ، فرهنگی وادبی کاندید اکا دمیسین ، پژ وهشگر ادبی ، بیدل شناس نامور، داستان نویس، شاعربی همتا واستاد  دانشگاه جناب

•          داکتر اسد الله حبیب  اراسته شده بود بداخل میتابید . به هر طرف مینگریستی  ادیب ، شاعر ، نویسنده وزورنالیست را میدیدی که با بیقراری انتظار آغاز برنامه یی را می کشیدند  که قرار بود بزودی آغاز شود .هینیکه به سالون داخل میشدی چشمت به پردهء بزرگی میافتاد که در آن نوشته شده بود :بزرگداشت از کار های ادبی – علمی  داکتر اسدالله حبیب داستان نویس ، پژوهشگر ، بیدل شناس وشاعر فرهیخته ء افغانستان

•         پس از لحظاتی چند خانم زیبای که خود را ماریا اختری معرفی کرد ، در جایگاه ویژه پدیدار گشت. با آواز رسا ، جرآت پر جلایش و توا نایی ویژه برنامه را چنین آغاز کرد

•          شاگردان ، اردتمندان وعلاقمندان  ادیب فزهیحته داکتر اسدالله حبیب امروز  شنبه تاریخ 21 ماه اپریل سال روان در سالون فالکن شهرک رالشتید شهر هامبورگ همایش امروزی را بخاطر قرد دانی از کار های آن استاد  برپا داشته اند ،

•         در این همایش که ژورنالیستان ، شاعران ، پژوهشگران وادیبان از کشور های دنمارک ، سویدن ، هالند ، اطریش ، فرانسه ، سویس، واز شهر های مختلف کشور آلمان  اشتراک ورزیده اند. در سه بخش سازماندهی گردیده است. بخش نخست بیانیه ها وپیام ها به همین مناسبت . بخش دوم، شعر وسرود خوانی وبخش سوم موسیقی وسرود

•          نخست  از داکتر حمید الله مفید مدیر مسئوول مجله کلمه خواهش می شود تا زندگینامه جناب داکتر اسدالله حبیب را که قبلآ تهیه کرده اند  بخواند

•         داکتر حمیدالله مفید زنده گینامه جناب داکتر اسدالله حبیب را در حالی بخوانش گرفت که در پرده یی سینمایی بزرگی تصویر های از زندگی جناب داکتر حبیب با تناسب ویژه از برابر چشمان شرکت کنندگان میگذشت . سالهای دوران مدرسه ومکتب ، سالهای آموزش در دانشگاه , سالهای تدریس در دانشکده یی ادبیات دانشگاه کابل  سالهای مسافرت به امریکا واتحاد شوری آنزمان ، سالهای آموزش دوره دکتورا ، سالهای اشتراک درکنفرانس ها ملی وجهانی . سالهای کار در پست رئیس عمومی اتحادیه نویسندگان افغانستان و رئیس عمومی دانشگاه کابل 

•         در این زندگینامه که به راستی بسیار جالب وادبی تهیه شده بود به بخش های گو ناگون فرهنگی ، دانشی و ادبی دا کتر حبیب روشنی انداخته شد . در بخش های  دیگر آن به آثار، پژوهش ها وکتاب های داکتر حبیب اشاره گردید که تعداد آفریده های ادبی وعلمی آن استاد را به صدها عنوان شناسایی میکرد ، مجموعه های شعری ، گزیده های داستان های کوتاه، کتاب های گو ناگون ادبی علمی وتحقیقی از کار های برگزیده استاد حبیب نام گرفته  شده بودند . در پایان این زندگی نامه به برخورد ها ومناسبات  اجتماعی وخانوادگی داکتر حبیب روشنی انداخته شده بود که دیدن تصویر ها وآثار داکتر حبیب در روی پرده سینما که توسط داکتر اسد بدیع آواز خوان بی همتا ، شاعر واستاد کمپیوتر سازماندهی میشد  آنرا چندین مرتیه جالب ودیدنی ساخته بود

•         سپس نوبت به پروفیسور داکتر احمد لقا نجم صاحب امتیاز مجله کلمه واستاد پیشین انستیتوت پولیتخنیک کابل رسید ، که به معرفی اثار علمی وادبی داکتر اسدالله حبیب پرداخته بودند . جناب پروفیسو.ر داکتر احمد لقا نجم به شیوه بسیار زیبا ومکث های پسندیده  آثار داکتر اسد الله حبیب را معرفی ویک ، یک را با نگارش بسیار دلپزیر ادبی بیان کردند که با کف زدن ها ی شرکت کنند گان بدرقه شدند

•         دوم»

•         بعد خانم ماریا اختری، گردانندهء همایش؛ از جناب دستگیر نایل داستان نویس وفرهنگی فرهیخته که از کشور هالند تشریف آورده بودند خواهش کرد؛ تا پژوهش شانرا در باره نقد وبررسی اثار داستانی داکتر اسد الله حبیب به خوانش بگیرند

•         جناب دستگیر نایل در یک بخشی از پژوهش شان یاد آور شد؛ که در باره شخصیت چند بعدی دکتور اسد الله حبیب سخن گفتن برای من خیلی دشوار می نماید ، اما بنابر سابقه شناختی که با ایشان دارم  استاد داکتر اسدالله حبیب از چهره های برجسته ومطرح داستان نویسی در کشور ما هستند چاپ ونشر نخستین گزیده یی داستانی شان بنام سه مزدور در حقیقت نخستین موج های داستان نویسی ریالیستی را در کشور ما پی نهاد. سپس با چاپ ونشر داستان های :  سپید اندام ، داس ها ودست ها ، آخرین آرزو وداستان میانه نظر گل در غنای تاریخ داستان نویسی در کشور ما افزود . قابل درنگ میپندارم که در باره رمان کوتاه سپید اندام او دید گاه جورج گراسمک پژوهشگر امر یکایی را یاد اورم که گفته است:« سپید اندام که یک رومان محلی است در سال 1956 عرض وجود کرد واین اثر در زبان دری نوشته شده است آقای اسدالله حبیب یکی از استادان فاکولته ادبیات در نوشتن این کتاب مهارت وژرف نگری به خرچ دا ده است

•         جناب دستگیر نایل.پس از بررسی های ژرف نگرانه به آثار داستانی داکتر اسدالله حبیب در پایان نگارشش چنین آورده است :

•         دکتور اسدالله حبیب ، نویسنده , پژ وهشگر ، شاعر ، سخنور وبیدل شناس شناخته شده ، از جملهء انگشت شمار فرهیختگان ادب کشور ما است که باید هنرش را گرامی داشت . برای این قصه پرداز تو انا ، نویسنده ژرف نگر وشاعر پرمایه ؛ عمر پر بار وافرینش های بزرگ بدیعی وادبی آرزو میکنم

•         پس از جناب دستگیر نایل خانم ماریا اختری نوبت را به عبدالوکیل کوچی شاعر ورزیده پژوهشگر وسخنشناس پیرایشگر داد که با رباعی زیبای که چنین مایه گرفته است

•         فرخنده بود مردم هوشیار ونجیب                      در پرتو اندیشه وافکار ادیب

•         خورشید کلام وسعدی کشور ما                        استاد خردمند و بزرگوار حبیب

•         آغاز به سخن کرد وافزود :

•         دوستان گرانقدر ارادات مخلصانه یی خویش را به پیشگاه گرامی تان با کلمه یی سلام می آغازم . سپس ادامه داد

          از من بشما هموطنان باد سلام

         بر عالم فخر عالمان باد سلام

        بر عارف واستاد بزرگوار حبیب

        بر سلک طریق عارفان بادسلام

         بر شاعر نامی وگرانقدر وطن

         بر مرد ادیب وخوش بیان باد سلام

         بر پرتو خورشید خراسان کبیر

        بر تابش نور جاودان باد سلام

         در پایان با ارایه قصیده واره یی کوتاه در وصف کار های ادبی جناب داکتر اسدالله حبیب پرداخت ، که چاپ آنرا در همین شماره خواهید دید .

         سپس نوبت به فرهنگی فرهیخته نگر وهاب فایز که با گروهی از بیدل دوستان مکتب بیدل خوانی از کشور هالند تشریف آورده بود رسید که با ارایه مخمسی بر یک غزل داکتر اسدالله حبیب توانایی خامه پردازی شعری شانرا به نمایش گذاشتند که با کف زدن های آفرین گویی بدرقه شد. که این مخمس نیز در همین شماره به نشر خواهد رسید .             

        

                                                    «  سوم»

         پس از ایشان جناب عطازی قامت سخنسرای خوش اندیش دکلماتور ومدیر مسئوول سایت انترنتی«روزنه» رشته ای مروارید سخن را بدست گرفت و چنین فرمود:

•         «جای خوشبختی است که خود را در میان صاحبدلان راه اندیشه وقلم می یابم .امروز که روز گرامیداشت از کار های شخصیت بزرگ وبا ارزش فرهنگی ، شاعر ، داستان نویس وبیدل شناس شهیر کشور ما محترم داکتر اسد الله حبیب است . باید عرض کنم که پرداختن به شخصیت وارستهء شان که امروز به یک چهرهء مطرح فرهنگی در منطقه مبدل شده است کاریست دشوار . اما چه باید کرد اگر جرآت کرده ام فقط نشانه از ارادت وباور من به این بزرگ مرد تاریخ واندیشه زمان ماست» . سپس، پس از بیان نخستین آشنایی شان با داکتر اسد الله حییب تا تخصیص بخش ویژه یی در سایت روزنه یه اندیشه وآثار ایشان یاد اور شده افزودند که دوست گرامی من داکتر اسد الله حبیب ! عمر تان دوصد سال وقلم تان مانند همیشه گویا تر باد .»

•         خانم ماریا اختری با زبان رسا وگویایی بی نظیر از طنز نویس وژورنالیست مطرح رادیوی بی-بی-سی جلالتمآب هارون یوسفی  خوهش کردند تا در خرابات سخن پا بگذارند ومرواریدی را در رشته کلام های نایاب همایش گره بزنند

•         هارون یوسفی  که در طبع آزمایی وشیرین سخن پرا گنی  جایگاهی حروشندهء دارند برای نخستین بار دست وآستین جدی گویی را بر زدند وبا صحبت شفاهی افزودند

•         « من جناب داکتر صاحب حبیب را از دیر زمانه ها میشناسم ؛ دانشمند با پشت کار، صمیمی ودوست ارزشمندی هستند . لیاقت وکار آیی شان چه در دوران اموزش دوره دکتورا ؛چه در دوران استادی وچه در دوران متصدی در ادارات بزرگ دولتی برهمگان معلوم بود . زمانیکه در یک نشست بین المللی درمورد بیدل که در تهران برپا گردیده بود با ایشان همراه بودم در یافتم که جناب داکتر اسد الله حبیب در میان ده ها دانشمند از کشور های گوناگون با افتخار درخشیدند که مایه افتخار ماست

•         پس از پایان بخش اول ، خانم ماریا اختری روزنه را بسوی بخش دوم همایش گشودند که نخسین پیامی ارسالی از دانشمند فرهیخته ، داستان نویس بی همتا جناب داکتر اکرم عثمان بود که با درخشش ویژه ای خوانده شد . جناب داکتر اکرم عثمان در این پیام شان نوشته بودند

•         « داکتر اسدالله حبیب ، یکی از چهره های سر شناس وبر جسته جامعه ء فرهنگی ماست ، پرداختن در باره شخصیت چند بعدی این دانشمرد آسان نیست .او همواره مصدر آثار وکار های ماندگار وارزشمندی بوده است . در دوران تحصیل تا کار مندی دولت ، تا استادی

•          فا کولته ادبیات وتدریس وآموزش ، تا نمایشنامه نویسی تا داستان نویسی ، تا پژ وهش وتحقیق در باره ادبیات بدیعی تا پرداختن به فنون ادبی  همه نشانه های از جنبه های گوناگون ظرفیت های روحی وکاری اوست . ولی از دید من جوهر ودر ونمایه  آ فریده های  او بر خورد شفاف و صادقانه به مسایل میباشد . از همین جا استاد حبیب محبوب القلوب  همگان بوده است  وتمام دوستانش در همه سطوح وسویه اور ا نیکمرد  دقیق النظر با مدارا وواقعبین یا فته اند . »جناب داکتر اکرم عثمان   در همین  پیام به بخش های گوناگون کار کرد های استاد اسد الله حبیب پرداخته وهم خاطره یی خویش را در زمینه چاپ نخستین گزیده ای داستانی داکتر اکرم عثمان بنام « وقتی که نی ها گل میکند» را در دوران تصدی داکتر حبیب بحیث رئیس اتحادیه نویسندگان افغانستان درست در دورانی که داکتر اکرم عثمان از چشم مقامات افتیده بودند یاد اور شده است .در پایان جناب داکتر اکرم عثمان از جانب خود شان وتمام گردانندگان مجله فردا وسایت فردا ومسئوولان کلوپ قلم از ته دل برگزاری این احتفال با شکوه را به استاد بلند نظر وبلند قدر جناب داکتر اسد الله حبیب مبارکباد گفته اند وپیروزی های بیشتراین شخصیت والا مقام را آرزو برده اند .           

•                                                          «  چهارم»

•         پیام بعدی از جناب احمد شاه قادری بنیا ن گذار انسامبل جوانان افغان در شهر هامبورگ المان بود که خانم ماریا اختری آنرا خواند در یک بخش این پیام آمده بود

•         « حضور کاندیدای اکاد میسین اسد الله حبیب ، چهره درخشان  ادبیات معاصر افغانستان وزبان دری !

•         وقتی ملتی سر فراز وبا غرور در جامعه بشری سر بلند کرده میتواند که یکی از اعضای آن در یکی از عرصه ها ی علوم چه طبیعی وچه اجتماعی  سر بلند کرده باشد . که خوشبختانه در کشور عزیز ما افغانستان جناب داکتر اسد الله حبیب از چهره های ممتاز وپر افتخار کشور ما استند . » در پایان این پیام ، جناب قادری عنوانی داکتر اسد الله حبیب نگاشته  بودند

•         استاد محترم ومعظم ، افتخار بشما ، سر بلند وکامگار باشید .

•         سپس خانم ماریا اختری پیام  ماستر هنر ، کمپوزیتور برازنده وموزیک دایرکتر بی همتای کشور که در انسابل موسیقی آلمان مثل مشعل درخشان میدرخشند جناب ببرک وسا را که عنوانی همایش فر ستاده بودند به خوانش گرفت ؛ در یک بخش از این پیام آمده است

•         «اسدالله حبیب هنگامیکه در مسکو به دانش خود میافزود، در نظرم نماینگر اخلاق، شهامت وصداقت بود. احساس وطندوستی  وی که با زیوربشر دوستی وعدالتخواهی مزین بود  به شخصیت بارز  آن جوان خردمند ، خرد اندیش وبا پرنسیب  عظمت مخصوص می درخشید.» در پایان پیام به داکتر اسدالله حبیب صحتمندی ، خوشبختی وموءفقیت های مزید ارزو گردیده است

•         پس از آن نوبت به پیام ویدیویی اقای جرمی ژورنالیست ومدیر مسئوول مجله فرهنگی «روزگار» که از کشور ناروی فر ستاده شده بود ، رسید که از طریق ویدیو پروجکتور پخش گردید . در این پیام نیز از کار کرد های فرهنگی وادبی  داکتر اسدالله حبیب  با افتخار یاد آوری شده بود 

•         در اخیر نوبت به ادیب و ژورنالیست فرهیخته نجیب برید مد یر مسئوول نشریه« پرستو های مهاجر» که از کشور دنمارک پخش می شود رسید .دربیانیه اقای برید زیر عنوان« در کوچه باغهای شعر داکتر اسد الله حبیب» ، مروری بر گزیده های شعری :« خط سرخ ، وداع با تاریکی و آتش در نارنجزار» جناب داکتر اسد الله حبیب گردیده بود، که مورد دلچسپی

•         حا ضران همایش قرار گرفت . این مرور نیز در همین شماره  چاپ گردیده است .

•         بانو مار یا اختری گرداننده موفق، کتاب این همایش را رویه برگردانید وصفحه ء اخری همایش را که شعر خوانی ودکلمه اشعار جناب داکتر اسدالله حبیب بود باز کرد . در این بخش که دکلماتور های ورزیده چون بانو نیلاب سلام ، بانو زرلشت حبیب ،اقای قامت عطازی علیزاده  و  ........... سهم گرفته بودند جمعآ بتعداد شانزده قطعه شعر دکلمه گردید . که در همانشب ودر همان همایش در خاطرات مهمانان  جاودانه حک شد

•         پس از پایان پیام ها ،بیانیه ها و دکلمه اشعار؛ خانم ماریا اختری مهما نان را به صرف غذای شام دعوت نمود . که علی الرغم پا فشاری های پیهم بانو ماریا کسی جرآت نمی کرد که بطرف میز غذا خوری برود ، که این مساله قبل از همه بیانگر عظمت محفل بود

•         پس از صرف غذا بخش موسیقی پی نهاده شد که نخستین آواز خوان اقای فواد پوپل بود که با خواندن شش اهنگ روح پرور با آواز دلپذیرش در  دلها جا گرفت

•         سپس فصیح الله آواز خوان جوان وورزیده با خواندن چهار آهنگ خاطره آفرید . پس از آن نوبت به بانوی خوش آواز موسیقی کشور فرشته جان سما رسید که با ارایه آهنگهای شاد وغزل های دلپذیر به گرمی همایش خصلت جاودانگی بخشید

•         در اخیر نوبت به آهنگ خوان سه نسل ،  محبوب دلها، آواز خوان بلند جایگاه سکوی موسیقی کشور که افزون بر آهنگ خوانی داکتر ورزیده ؛ استاد کمپیوتر وشاعر توانا نیز است . اسد بدیع رسید ، که با ارایه آهنگ های دلپذیر ودلنشین گرمی محفل را چندین مرتبه افزایش داد

•         در پایان همایش بانوماریا اختری از جناب  کاندید اکادمیسین داکتر اسدالله حبیب خواهش کرد که اگر گفتنی داشته باشند ، ایراد فرمایند

         موصوف با لحن سپاسگزارانه گفت :

•         «الهی نه ظالمی که گویم زینهار ونه مرا به تو حقی که گویم بیار . چون اول برداشتی آخر فرو مگذار. مهمان توام چنان که خواهی می دار !

•         من این همایش پاک را گرامی داشت کلام وکلمه وقلم می شمارم ؛ در انجیل یوحنا آمده است: «در اول کلمه بود وکلمه نزد خدا بود

•         در کلام الله مجید نیز خداوند بیت العتیقین فرموده:« نون وا لقلم وما یسطرن ونیز علم بالقلم . علم الانسان ما لم یعلم.» فرهنگیان بزرگ رفتند وما نیز رونده ایم . آنچه ماند گار است فرهنگ است . پرواز را باید بزرگ داشت . پرنده مردنیست

•         خشنودم از آن که هنوز درد وآلام غربت دست مار ا از دامن دراز فرهنگ کوتاه نکرده است .و هنوز مردم نجیب ما در حدیقته الحقیقه پا می فشارند . در گلستان وبو ستان اند   .گوش به منطق الطیر وگلبانگ نی  خداوندگار بلخ فرا میدهند که اینجا جمع شده اند .رشحهء خامهء من نه چنان رسا بود که فرهیختگانی چون شما را فرا خواند

•         باید عشق بیدریغ شما را به ادبیات ستود وبزرگ داشت .

•         از وحید واعظ زاده سپاسگزارم که نخست این صدا را او بلند کرد واین قایق زرین را در آب انداخت ودین تلمذ را ادا کرد

        از داکتر اسد بدیع آواز خوان نام دار ، شاعر ، دکلماتور وطبیب دلها وجانها باید سپاسگزار بود که همهء این برنامه را از سر تا پا صورت بخشید وبه روی پرده آورد وبا آواز دل نشینش به پایانش رسانید

         ار داکتر حمید الله مفید مدیر مسئوول مجله کلمه باید سپاسگزاربود که زیستنامهء این هیچ مدان را چه زیبا ورنگین به قلم آورد

          واز خانم ماریا اختری سپاسگزارم که چه زیبا گویندگی برنامه را به فرجام رسانید .

       سپاس فروان از فواد پوپل وفرشته سماوباز داکتر بدیع وفصیح الله که با آواز خوانی  شور انگیز شان چهارمین بخش برنامه را  درخشش بخشید ند

       داکتر اسد الله حبیب همچنان از دوستانی که پیام فر ستاده بودند .

         از دوستانی که مقاله های خویش را قرائت فرمودند .

         از دوستانی که شعر های او را در محفل دکلمه فرمودند .

•         از مهمانانی که از هالند ، دنمارک ، لندن ، سویس ودیگر جا ها ی دور قبول زحمت فرموده تشریف  آورده بودند

         از دوستانی که تصویر گیری وصدا برداری  را با شور وشوق انجام دادند  یک یک تشکر کردند ودر فرجام از همه مهمانان روشن دل وروشن رای  که با حضور خویش آن سالون را چراغان ساختند سپاسگزاری های مکرر به جا آوردند

         ومحفل با هیجان وشا دمانی وعکس گیری با داکتر اسد الله حبیب به پایان رسید

 

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت  است  در جریدهء  عالم  ذوام      ما

جشن پر شکوه و تجلیل از کار کرد های کاندید اکادمیسین دوکتور اسدالله حبیب

شام 21 اپریل  طی جشن با شکوه ی  افغانهای فرهنگ دوست و ادب پرور اروپا در شهرها مبورگ المان از کارکرد های بزرگ علمی ، ادبی محترم داکتر اسدالله حبیب داستان نویس ، پژوهشگر ، شاعر و بیدل شناس شهیر کشور تجلیل بعمل آوردند.

در این جشن نزدیک به 300 تن از شاعران ، نویسنده گان ،ادب دوستان ، عده از مسوولین نشرات افغانی در اروپا گرد هم آمده بودند.

سخنرانان هر یک پیرامون جهات مختلف زندگی و کار های پژوهشی و فرهنگی داکتر اسدالله حبیب روشنی انداخته ، قلم و تفکر ایشانرا به عنوان حرکت روشنگرانه برای نسل دیروز، امروز و فردا افغانستان با ارزش خواندند.

همچنان پیام های تبریکیه که از سوی عده از شخصیت های بزرگ فرهنگی ما منجمله داکتر اکرم عثمان فرستاده شده بود  خوانده و پخش گردید.در بخش دوم این جشن عد ه از علاقمندان سروده های داکتر اسدالله حبیب بزم سرود خوانی را ترتیب داده بودند.که حاضرین محفل  برای لحظات مهمان جادوی شاعرانه سروده های دوکتور حبیب شدند. در جریان بزم سرود خوانی نخستین سی دی دکلمه اشعار اسدالله حبیب که توسط عطازی قامت دکلمه شده بود به هر یک از مهمانان هدیه داده شد

بخش سوم جشن بعد از صرف غذا با کنسرت پر شکوه آوازخوانان محبوب ما اسد بدیع ، فرشته سما وعده از جوانان در فضای سرور و شادمانی ادامه یافت. در آخر محترم داکتر اسدالله حبیب از این اقدام فرهنگیان و اشتراک کننده گان محفل ابراز ممنونیت نموده و آنرا تجلیل و ستایش از قلم و فرهنگ افغانستان تعریف نمودند.

محفل حوالی ساعت 3 شب با گرفتن تصاویر یادگاری با محترم کاندید اکادمیسین داکتر اسدالله حبیب پایان یافت.

جای همچو محافل در حلقات ادبی ، فرهنگی ما خالی بود که  دانشمند و ادیب در زمان حیات اش شاهد تجلیل از کار های ارزنده اش باشد

علاقمندان شعر میتوانند با تماس به سایت روزنه این سی دی را بدست آورند

نظر کاندید اکادمیسین داکتر اسدالله حبیب در مورد سی دی  اشعارش   کلیک کنید و بشنویید

 

تصا ویر از محفل

 

در فروغ زمان

گذری برزندگی وفراورده های ادبی وفرهنگی

کاندیدای اکادمیسین ، داکتر اسدالله حبیب پژوهشگر، ادیب ، شاعر ، داستان نویس وقصه پرداز  بی همتا ی کشور عزیز ما افغانستان.

 

نور پر فروغ آفتاب از کمینگاه  کوه شیر دروازه به وادی سر سبز ودل افروز کابل  دامن می گشود .

ضربان قلب هژدهم  ماه میزان سال 1320 خورشیدی که بخا طر بدنیا آمدن کودکی سر شار از توانایی واستعداد درخانه جناب حبیب میتپید ، از دور دست ها شنیده میشد.این کودک به دنیا آمد واو را اسدالله نامیدند.که پسان ها با به نمایش گذاشتن توانایی واستعداد خیره کننده اش به کاندیدای اکادمیسین داکتر اسدالله حبیب نامور شد .

جناب حبیب با خانواده اش کمر سفر بست وبا گذر از راه های دشوار گذر هندوکش به قطغن زمین رحل اقامت افگند . وپسر نورس شان اسدالله را بخاطر فراگیری ادب ودانش به دبیرستان متوسطه شهر میمنه سپردند واو با استعداد و توانایی که داشت  صنف نهم این دبیرستان را در سال 1336 خورشیدی با پیروزی به پایان رسانید.

 خانواده جناب حبیب بار دیگر یاد کابل کردند  و کوله بار زندگی شان را دوباره در این وادی سر سبز زیبا وهنرپرور پهن  نمودند وبردوش پسر شان جناب اسدالله حبیب بار فراگیری دانش  را در دارالمعلمین کابل سپردند  . که او نیز این بار  را با پیروزی در سال 1339 خورشیدی به منزل مقصود رسانید وپس از گذرازامتحان کانکورشامل دانشکدهء ادبیات دانشگاه کابل شد. آنجاست که چشمان پر فروغ ودل پر تپش جناب اسدالله حبیب بسوی خرمنگاه دانش وادب زبان دری ره گشود. وتا که توانست  از این خرمنگاه دانه های گندم معرفت ودا نش را چید وبا دریافت پایان نامه لیسانس در سال 1964 از دانشکدهء ادبیات دانشگاه کابل.فارغ شد .وهمزمان در همان دانشگاه به تدریس پرداخت.

جناب اسدالله حبیب در سال 1345 به منظور افزایش ازمایش ودانش وآشنایی با روزنامه های دانش آموزان در ایالات متحده امریکا برای مدت یکسال عازم اندیانای آنکشور گردید وپس از پایان کار بوطن بازگشت کرد  ودر دانشگاه کابل تدریس را از سر گرفت .

جناب اسدالله حبیب با استفاده از یک بورس دولتی وبخاطر به نمایش گذاشتن کارآیی وتوانایی اش در سال 1347 خورشیدی، جهت شمول در انستیتوت زبانهای شرقی دانشگاه  دولتی مسکو،عازم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آنزمان گردید. اینجاست که زمان زور آزمایی وتوانایی نمایی رسید وجناب اسدالله حبیب مجبور بود ، تا دست وآستین برزند، کمر همت را دو چندان بنددو درمیدان نبرد رودو باتلاش شباروزی وتنفس دود شمع وگذر از راه های دشواربه نگارش پایان نامه دکتورا زیر عنوان « بیدل وچهار عنصر » دست زندوبه دریافت سند افتخاری دوکتورا نایل آید .

جناب داکتر اسدالله حبیب پس پایان نامه دکتورا دوباره بوطن بازگشت اینبار با نام پر افتخار داکتر ادبیات .

پس از باگشت دوباره بوطن، در کرسی پر افتخار استادی  نشست وتا که توانست چشمان شاگردانش را با نور پر فروغ دانش ادب وفرهنگ زبان دری  نورانی ساخت .

افتاب توانایی واستعداد را نمیتوان با دو انگشت پنهان کرد . رهبری آنزمان دانشگاه کابل در29 ماه می سال 1974  با درک  استعداد سر شار داکتر استاد اسدالله حبیب اورا بصفت مدیر عمومی تعلیم وتر بیه دانشگاه کابل گزید که همزمان در کادر تدریسی بحیث استاد نیز ایفای وظیفه میکرد .

در سال 1980 که در کشور به فرهنگ وادب به دیدهء قدر نگریسته می شد. به دانش وکار آیی جناب داکتر اسدالله حبیب نیز توجه معطوف گردید واو را بکرسی رئیس انجمن نویسندگان افغانستان برگزیدند واو در این پست تا سال 1982 قلم به تپش در آورد . در همین زمان است که کار انجمن نویسندگان افغانستان با تحرک جدید وپویش تازه افتاد . چاپ اثار گرانبها ی ادبی ، داستانی ، قصه ، شعر ، پژوهش وتحقیق در کشور عزیز ما افغانستان چنان برازنده وچشمگیر است که تاریخ ادبیات کشور ما تا اکنون نمونهء آن را ندیده  است .در همین دوران است که اصطلاحات جدید ادبی چون کارمند ، کارشناس ، پژ وهشگر ، ونام های کاملآ جدید وزارت کار وتآمینات اجتماعی ، پرورشگاه وطن وهزار ها واژه های  دیگر در ادارت دولتی به کار  افتادند .

دولت آنزمان که کار پر تپش وکار آیی پر جلایش جناب داکتر اسدالله حبیب را به دیدهء بینا مینگریست اورا درسال 1982 در پست پر افتخار رئیس دانشگاه کابل برگزید .با کار شبانه روزی جناب داکتر اسدالله حبیب در پست رئیس دانشگاه کابل کار های بس ارزنده وبرازنده به انجام رسیده است که نمونه های کوچک آنها در خور نگارش میدانم :

ایجاد انستیتوت مستقل دولتی طب کابل

پایه گذاری دانشگاه مزار به کمک دانشگاه کابل

پایه گذاری دانشگاه هرات به کمک دانشگاه کابل  

گسترش ظرفیت پذیرش دانش آموزان در دانشگاه کابل .

بهبود سیستم درسی دانشکده های دانشگاه کابل .

ارتقای سویهء دانشی شماری از دانشکده ها از لیسانس به ماستری

پایه گذاری دانشکده های شبانه بمنظور افزایش سویهء آموزشی

ارتقای سویه آموزشی داکتری در دانشکدهء ادبیات دانشگاه کابل در دورشته زبان وادبیات پشتوودری

افزایش حقوق ما هانه ومعاش استادان وکارمندان دانشگاه کابل .وسایر افتخارات.

بادرد ودریغ که چشمان تنگ ودیده های بخیل حریفان ستیزه جو ورقبای تنگ نظرتوانایی دیدن این همه کار کرد های جناب داکتر حبیب را نداشتند ودر سدد توطئه وکناره گیری او برآمدند در همین زمان تنور سیاسی نیز به نفع این حریفان گرم گردید وآنها نیز نان های دون سفتانه خود را درآن پزیدند ، که در نتیحه جناب داکتر اسد الله حبیب از پست ریاست دانشگاه کابل بر کنارگردید و در سال 1988 تا 1991 در پست علمی بحیث عضو اکادمی علوم افغانستان گماشته شدند .

مردم قدر شناس شهر کابل کار های شایسته واجراات برجسته جناب داکتر اسدالله حبیب را همیشه بدیدهء قدر می نگریستند وهمین دید گاه موجب آن شد تا ایشان خود را در پست وکیل پار لمان برگزیند. در نتیجه استاد بحیث نماینده شهر یان کابل در پارلمان افغانستان راه یافتند و تا ترک وطن وپناهنده در خارج در همین پست کار میکردند .

استاد داکتر اسدالله حبیب  چه در داخل وچه در خارج از کشور هیچگاهی دست زیر الاشه ننشستند و هر گاهی که لازم بود در کارکنفرانس های گوناگون ادبی ودانشی سهم گرفته اند به گونه نمونه :

در سال 1982 در نشست چهارمین مجمع جهانی نویسندگان در شهر صوفیه سهم گرفتند ، که در همین کنفرانس با نویسنده نامور ترکیه طنز نویس طناز فقید عزیز نسین آشنایی حاصل کردند .

در سال 1977 در سمپوزیوم جهانی سالگرد علامه سید جمال الدین افغانی برگذار شده در کابل سهم چشمگیر وبرازنده داشتند.

در سال 1986 در کار کنگرس روشنفکران وصلح جهانی در وارسا پایتخت کشور پولند سهم درخشان گرفتند .

در سال 1987 به نمایندگی از دانشمندان افغان در کار کنفرانس علمی میراث آسیایی هند در شهر دهلی کشور هندوستان درخشیدند .

جناب کاندید اکادمیسین داکتر اسدالله حبیب از هنگامیکه در کشور آلمان پناه گزین شدند ، با تپش فزاینده  وتلاش فروزنده پرچم پردرخشش فرهنگ ودانش را برافراشته نگهداشته اند که مایه افتخار ومبالات ماست،.به گونه نمونه:

هموندی یا( عضویت ) همایش فرهنگیان ایران ( زبان فارسی دری) در اروپا

سهمگیری در نشست های خانه فرهنگی نیما در برلین وشناسایی اثار واندیشه مولانا عبد القادر بیدل دهلوی.ودر 1999 درنشست شناسایی فرهنگ وکلتور افغانستان در قرن 20 درهمایش دومی آن.

سهم ارزنده وگویا در سمینار فرهنگی ادبیات دری در افغانستان برگذار شده در شهر همسفورت کشور هالند در سال2000.

سهمگیری فعال وبرازنده در کار عرس بیدل که به ابتکار جامعهء افغانان مقیم لندن بتاریخ 20.04.2002  راه اندازی شده بود .

سهمگیری درخشان در کار عرس بیدل که از جانب فرهنگیان افغان در هالند بتاریخ 18.05.2002 راه اندازی شده بود .

رهنمایی وسهمگیری فعالانه در کار عرس بیدل که از جانب شورای زنان افغان در آلمان در نومبر سال 2002 برگذار شده بود.

سهم فعالانه ، رهنمایی وتهیه مواد آموزشی تشریح وتوضیح شعر های بیدل برای استادان وشاگردان دیپارتمنت فارسی دانشکدهء ادبیات دانشگاه وینیز ایتالیا ودوبار مسافرت به همین منظور به دعوت رئیس دانشکده پروفیسور زیپولی به کشور ایتالیا.

سهم ارزنده ودرخشان در عرس مولانا که از جانب همایش فرهنگی افغانان مقیم اطریش در شهر وین  بتاریخ 03.04.03راه اندازی شده بود .

کمک به سمینار آموزش زبان مادری که از جانب بخش آموزش وپرورش شهر مالموی سویدن تدارک شده بود .

سهم فعال ارزنده وپر درخشش در کار کنفرانس جهانی بیدل دهلوی که در کشور ایران در نومبر سال 2006 از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران تدارک شده بود .

از اثر کار وپیکار دلیرانه وادیبانه کاندید اکادمیسین داکتر اسدالله حبیب در جریان تلاش های فرهنگی شان با آنکه در برخی موارداز چشم رقیبان بدور نبود به جوایز والقاب زیرین نایل آمده اند :

در سال 1956 جایزه نخست داستانهای کوتاه در میان نویسندگان جوان افغانستان .

در سال 1958 جایزه اول نگارش داستان کوتاه

در سال 1982 جایزه ادبی – تحقیقی پیر روشان .

در سال 1986 لقب علمی کاندیدای اکادمیسین 

در سال 1989 جایزه بیهقی ، جایزه اول اتحادیه نویسندگان افغانستان.

 

 

 

 

 

کتابهای پژوهشی ادبی و تاريخی :

 

 1_ بيدل _ شاعرزمانه ها ، نشردانشگاه کابل ، 1985

2 _ راه گورکی در زندگی و هنر ، کابل ، 1364  ( 1985 م )

3_ ادبيات دری در نيمه نخستين سده بيستم ، دانشگاه کابل ، 1987 و چاپ دوم ، پشاور ، 1381  (2002 م )

4_ ديدار با سپيده ،  مجموعه مقاله های پژوهشی درباره ادبيات و هنر ، نشربيهقی ، کابل ،

 

 

    

5 _ ويژگيهای داستانی شاهنامه ، نشر بيهقی ، کابل ، 1989

6_ بيدل و چهار عنصر ، نشر وزارت تحصيلات عالی افغانستان ، کابل ، 1989

7_ دوره امانی ، پژوهشی در وضع فرهنگی اجتماعی زمان امير امان الله ،نشر اکادمی علوم افغانستان ، کابل ، 1990 م

8 _ دستورزبان دری ، ويانا ، 2004 ، چاپ دوم ، کابل ، زمستان 1383

9_  واژه نامه شعر بيدل ، هامبورگ ، 2005

 

مقاله ها :

 

1_ تذکره و تذکره نويسان زبان فارسی ، مجله عرفان ، کابل ، 1342 ( 1963م )

2_ بيدل شناسی دراتحاد شوروی ، مجله ادب( نشريه دانشکده ادبيات )  ، کابل ، 1352

 ( 1973م ) که در « سی مقاله درباره بيدل » ، کابل ، 1365 نيز به چاپ رسيد .

3 _ زيست نامه بيدل ازلابلای چهار عنصر ، مجله خراسان ( نشريه اکادمی علوم )  ، 1360 ، چاپ دوباره  در « سی مقاله درباره بيدل » گردآورده پاک فر ، کابل ، 1365

( 1986 م )

4_ جنگنامه سرايی درادبيات دری ، مجله خراسان ،کابل ،  1361 ( 1982م )

5_ درباره نکات و اشارات و حکايات بيدل ، مجله « خلقهای آسياو افريقا » ، مسکو ،              1973  (به زبان روسی )

6_ ادبيات معاصر دری ، سالنامه ، کابل ، 1360 ( 1981 م )

7 _ درباره ادبيات معاصر دری_ نظريات وپيشنهاد ها ، ادب ، کابل ، 1355_56

 ( 1976_77 م)

8_ بيدلی که من می شناسم ،روزنامه  انيس ، 1356 ( 1977م )

9 _ تأثيرافکار سيد جمال الدين افغانی برادبيات معاصر دری ، مجله عرفان ، 1356 (1977م )

10_ واکنشهای عاطفی فردوسی درشاهنامه ، مجله « حجت » ، شماره 5 سال 2 ، 1370

(1991م) ، کابل

11 _ درباره معنای چند بيت ابوالمعانی بيدل ، مجله « حجت » ، شماره 8 ، سال 2 ، 1370

 (1991م ) ، کابل

12 _ تجلی شاعرانه اساطير و روايات تاريخی درقصايد ناصرخسرو ،  مجله « حجت » ، کابل ، 1370 ( 1991 م)

13- مولانا جلال الدين محمد و واژه « خاموش» ، مجله « پديده » ، 

14_ ارمغان بيدل از سفر کوهستان بيرات ( سيری در طور معرفت ) ، نشريه « کلمه » شماره های 3و4 سال يکم ، 1381 ( جون واگست 2002)

15 _ سکته يا دی اتوماتايزيشن درشعربيدل ، مجله پديده ، شماره 7 سال2 ، دسمبر2004 لندن

16 _ شعربيدل ، زبان گفتار و فرهنگ مردم ، وبسايت « فردا » ، سال   2005

و چون پيشگفتاری در کتاب واژه نامه شعر بيدل ، هامبورگ ، 2005

17 _ عبدالقادر بيدل ، درقلمرو تيوری ادبيات و نقد ادبی ، وبسايت« فردا » همان سال .

Il mondo e il suo Creatore di Asadullah Habib                               18 _

I concetti chiave Il canzoniere dell’ alba di Asadullah Habib e Riccardo Zipoli

درکتاب ترجمه پنجاه غزل ميرزا عبدالقادر بيدل به زبان ايتاليايی ، ميلان ، 1997

 

ترجمه ها ازانگليسی  و روسی :

 

1_ مقاله تحقيقی ( شيوه تحقيق و نوشتن مقاله های معياری علمی ) با اشتراک استاد نکهت سعيدی ، مجله « عرفان » ، کابل ، 1347_48 ( 1968_ 69 م )

2_ مقدمه بر داستان کوتاه ، ( بااشتراک استاد نکهت سعيدی ) ، مجله « ادب » ، کابل ، 1347_48 ( 1968_69 م )

3 _ انواع نگارش ، مجله « عرفان » ، کابل ، 1360 ( 1981م)

ترجمه ها ازروسی :

1_ تاريخ احمد شاهی و مولف آن ، نوشته سيد مرادوف ، مجله « آريانا » ،  کابل ، 1353 _54 ( 1974_ 75 م )

2_ تاريخ مسعودی و مولف آن ، مجله « آريانا » ، کابل ، 1354_55 ( 1975_76 م )

3_ ليوتولستوی آيينه انقلاب روس ، کابل 1362 (1983م)

 

رمانهای کوتاه و مجموعه های داستان کوتاه :

 

1_ سپيداندام (  رمان کوتاه ) ،  کابل ، 1344 ( 1965م )

2_ سه مزدور ، گزيده 10  داستان کوتاه ، کابل ، 1967 و چاپ دوم ، کابل 1988

                                               3_ داسها و دستها (  رمان کوتاه ) ، بيهقی ، کابل ، 1984

4_آخرين آرزو ، گزيده   13  داستان کوتاه ويک نمايشنامه و يک فلم نامه ، انجمن نويسندگان افغانستان ، کابل ،1364 (  1986م   )

5_ نظرگل ( داستان ميانه يا رمان کوتاه ) ، کابل ، 1987

 

نمايشنامه ها :

 

1_ شب و شلاق ، درسال1979  با دايرکت  حميد جليا  برسن کابل تياتر به نمايش گذاشته شد .

2_ خشم خلق  ، درسال1358( 1980)   با دايرکت حميد جليا برسن کابل تياتر نمايش داده شد . و درهمان سال درمجله «  ژوندون »  انتشاريافت و سپس در مجموعه داستانهای «  آخرين آرزو » به چاپ رسيد .

 

دفترهای شعری :

 

1_ خط سرخ ، کابل 1362 (1984 م )

2_ وداع با تاريکی ، کابل 1364 (1987)

3_ آتش درنارنجزار  ، کولن ، 2001

 

جوايز و القاب علمی و عضويت درمجامع علمی

 

1_ 1956جايزهاول داستان کوتاه نويسی ، برگزارشده از جانب روزنامه انيس ، بانگارش داستان کوتاه آفتاب گرفتگی .

2_ 1982 جايزه اول داستان کوتاه نويسی درکشور .

3_ 1986 جايزه « پيرروشان » برای بهترين کتاب پژوهشی سال .

4_ 1986 دريافت لقب کانديدای اکادميسين اکادمی علوم افغانستان .

5_ 1989 جايزه « بيهقی » برای خدمت چند بعدی به فرهنگ : تدريس ادبيات ، پژوهشهای ادبی ، ترجمه ازانگليسی و روسی ، داستان نويسی و سرايش شعر .

6_ 1997 شمول  به عضويت  مجمع ايرانشناسان اروپا .

 

ترجمة آثار به زبانهای ديگر

 

1_ آيدن _ مجموعه داستانهای کوتاه ، بزبان روسی ، مسکو 1972

2_ آيدن _ ترجمه اوزبيکی ، نشرات غفورغلام ، تاشکند ، 1982

3_ پايان غم بزرگ _ مجموعه داستانهای کوتاه و دودرامه ( خشم خلق و شب و شلاق ) به روسی ، مسکو 1986

4_ وداع با تاريکی _ مجموعه شعرها به زبان بلغارِيايی ، صوفيه ، 1986

5_ دو داستان در کتاب افغانستان ، سلسله « داستان سرايان معاصرجهان »  به زبان آلمانی ، توبينگن ، بازل 1979

Afghanistan , Moderne Erzδler der Welt , Tόbingen, Basel,1979

 

مآخذ درباره زندگی و آثاردکتر حبيب  درنشريات جهان

 

1_ برگزيده شعرمعاصرافغانستان ، به انتخاب محمد سرورمولايی ، تهران ، رز،1350 هجری خورشيدی .

2_ جورج گراسمک ، افغانستان با يک پژوهش  تازه ، نشردانشگاه اناربر ، ايالات متحده امريکا ، 1969 Grassmuck ,  George, et al. (eds) , Afghanistan: Some New Approaches , Ann Arbor :  The University Press 1969, Pp  93 – 94

 

3_ نثرافغانی به زبان روسی ، سوخاپاروف ، مجله اخبار ، شماره 15 ، 1975

4_ نثرجوان و جديد افغانستان ، پروفيسرارژی بچکا، افغانستان ژورنال، 3 ، پراگ 1978 (انگليسی)

5_اسدالله حبيب _ اديب افغانستان ، صاحب تبروف _ کانديدای اکادميسين اکادمی علوم تاجيکستان ، روزنامه معارف و مدنيت ، 13 دسامبر ، 1980

6_ لودويک ادامک ، فرهنگ زيستنامه يی افغانستان معاصر ، آستريا ، 1987 (انگليسی)

A biografical Dictionary of Contemporary Afghanistan , Ludwig W. Adamec, Ph.D Graz- Austria , 1987, p64

7_ ادبيات فارسی و سه شاخه آن ، خدای نظر عصازاده ، دوشنبه ، 1992

 8_ پيدايش ژانرهای داستانی بزرگ ، خداي نظرعصازاده ، دوشنبه ، 1993 (بزبان روسی)

9 _ ادبيات معاصردری افغانستان ، دکترشريف حسين قاسمی ، دهلی ، 1994

10- در جهان کی کيست.                    Who’s Who in the World , a companion volume to who’s who  in America  9th ( 1989 -1990 )  and 10th ( 1991 – 1992) editions .

 

 

11_دانشنامه ادب فارسی ، جلد سوم ، ادب فارسی درافغانستان ، به سرپرستی حسن انوشه ، تهران ،1378

این بودشمه یی از کارکرد های فرهنگی وادبی  کاندید اکادمیسین داکتر اسدالله حبیب  که من از میان   اثاراش ومصاحبه های که با جناب شان انجام داده ام نگاشتم ولی آنچه را که قابل تذکر میدانم اینست  که در بارهء شخصیت فرهنگی ایشان در نشرات گوناگون نگاشته اند ولی در باره شخصیت اجتماعی ایشان تا حال کسی یاددهانی نکرده است . آنچه که من از سالیان نزدیک به سی سال از دوران شاگردی در دانشگاه کابل ، هنگامیکه در اداره امور شورای وزیران با ایشان در تماس بودم  ، در زمانیکه بحیث استاد ورهنمایم در نگارش پایان نامه دکتورا رهنمایی ام کرده اند . واز زمانیکه در تهیه وتدارک مجله کلمه زیر نظر شان از نزدیک با ایشان در تماس هستم قابل تذکر میدانم . جناب کاندید اکادمیسین داکتر اسدالله حبیب ادم زنده دل و پر تلاشی هستند . من شاهدآنم که در ظرف نزدیک به پنج ماه کتاب قطور واژه نامه شعر بیدل رادر آسمان فرهنگ وادب زبان دری به درخشش نشاندند . در ظرف کمتر از چهار ماه کتاب دستور زبان دری را در باغستان پهناور زبان وادبیات دری به میوه رسانیدند  . پشت کار نیروی فزاینده ، دلگرمی به ز ندگی از ویژگی های روانی داکتر صاحب حبیب است. هنگامیکه در باره مسآله یی ازا یشان معلومات بخواهید با جبین گشوده وبا دل پر ازمهر ومحبت  آنرا چنان تشریح میکنند که آدم از ارایه آن انگشت حیرت بدندان می گزد . در کلام شان صفا ودر گفتارشان ایجاز میدرخشد . خنده وموسیقی را می ستایند . برای شان فرق نمیکند که کسی را میشناسد یا خیر چنان وانمود میکنند ، که گویا دوست چندین ساله شان هستند ، گاهگاهی که از ایشان میپرسیدم که استاد این اقا را شناختید که اینقدر گرم با ایشان برخورد کردید ؟ میگفتند :(( که برادر او خومره شناخت بگذار که مه هم نشان بتم که میشناسمش .)) به خنده وفکاهی دلچسپی ویژه ، ودر این بخش ید طولای هم دارند . در زندگی خانوادگی شوهر صادق وپاک وپدر مهربان و صمیمی هستند. بار ها از مریم جان  یگانه دختر داکتر صاحب پرسیده ام که داکتر صاحب را دوست داری ؟ میگوید پدر من فرشته هست مانند اش در دنیا وجود ندارد . خانمش ثریا جان به این باور است که داکتر صاحب  مرد ستیزنده وافرینشگر جهنده هست با ایشان در  کار های خانه نیز سهم برازنده می گیرد . باور آدم نمیشود که استاد به این توانایی چنان  بسادگی زندگی کند . خانمش بارها بوجود داکتر صاحب افتخار میکند . آنچه که  به مزاج داکتر صاحب  جور نمی آید رفتن نزد داکتر است در این بخش آدم به گفته خودش : « آدم تنبلی هستم » با وصف اینکه درد نا جوان زانو دردی او را رنج میدهد با آنهم کمتر نزد داکتر میرود .با مخالفان ومعاندان همیشه از در گذشت پیش آمد میکند .

این بود یک بخش کوچکی از دریایی بیکران زندگی جناب کاندید اکا دمیسین داکتر اسدالله حبیب که من آنرا برداشته ام وآنرا در گیلاس توانایی خود پیشکش کردم . من امید وارم که در آینده ها پژوهشگران وژورنالیستان ورزیده وتوانگری بخش های گوناگون زندگی استاد گرانمایه داکتر صاحب حبیب را به پژوهش بگیرند و زندگی نامه بهتر وبهتر تری از ایشان بتصویر بکشند.   

من در حالیکه به برپا دارندگان این محفل تهنیت میفرستم به جناب کاندیدای اکادمیسین داکتر صاحب حبیب نیز طول عمر ، قلم شگفت آفرین و کار ها ی پر فروغتری ارزو میدارم . با احترام

 

                                                                           داکتر حمیدالله مفید              

  مدیر مسئوول مجله کلمه                                                

                          

تعداد از آثار به نشر رسیده محترم دکتر اسدالله حبیب